Thành phố của bạn, cách của bạn!
Trong dịch vụ phản hồi, bạn có thể đưa ra phản hồi về các dịch vụ, hoạt động và việc ra quyết định của thành phố hoặc bạn có thể đề xuất các vấn đề liên quan đến các đơn vị hành chính.